İ.Ü. SBF TARİHÇESİ

Kamu Yönetiminin akademik bir disiplin olarak ilk defa Osmanlı Devletinde ele alındığı ve devlet yöneticilerinin yetiştirilmeleri için dünyada ilk açılan okulun Osmanlı sarayında bulunan “Enderun” olduğu tarihi bir gerçektir.

Fatih Sultan Mehmed tarafından kurulan ve II. Mahmut devrine kadar devam eden Enderun, Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtiyaç duyduğu üst düzey yöneticileri yetiştirmişti. Daha sonra II. Abdülhamid tarafından açılan Mekteb-i Mülkiye (Mülkiye-i Şahane)’nin de Cumhuriyet döneminde Ankara’ya nakledilmesi, İstanbul’u Enderun görevini üstlenebilecek bir mektepten mahrum bırakmıştı.

1933 yılında İstanbul Üniversitesi kurulurken ayrı bir siyaset bilimi fakültesine ihtiyaç duyulmamıştı. Bu disiplin içerisine giren konuların bir kısmı Hukuk Fakültesi, diğer bir kısmı ise daha sonra kurulan İktisat Fakültesi programlarında yer alıyordu.

Ancak bu eksiklik daima hissedilmiş ve İstanbul Üniversitesi bünyesinde yine Türk Yönetim Hayatında etkin olabilecek yöneticilerinin yetiştirilmesi için bir Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kurulması düşüncesi; İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, özellikle 1960’lı yılların sonuna doğru iyice kuvvetlenmeye başlamıştı. Bu düşünce ilk defa Hukuk Fakültesi Profesörler Kurulu’nda incelenip, kabul edilerek Üniversite Senatosu’na gönderilmiş ancak dönemin özelliği itibariyle teklif uzun süre görüşülememiştir.


Senato, 13 Ekim 1977 tarihli fakültenin kurulması kararını vermiş ve bu karar 15 Aralık 1977 günü Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanarak kesinleşmiştir. Bu karara göre fakültenin görevi Hukuk Fakültesi’ne verilerek çalışmalar başlatılmıştır.

Yeni fakültenin kurulması, için kanunen gerekli olan yedi Öğretim Üyesi’ni Hukuk Fakültesi bünyesinden nakledilmesi işlemi, Üniversite Senatosu’nun 26 Nisan 1978 günkü toplantısında karara bağlanmış ve Prof. Dr. Tarık Zafer TUNAYA, Prof. Dr. Ümit Yaşar DOĞANAY, Prof. Dr. Aydın AYBAY, Doç. Dr. Murat SARICA, Doç. Dr. Ali Ülkü AZRAK, Doç. Dr. İzzettin DOĞAN ve Doç. Dr. Ersan İLAL bir yıl için yeni fakültede görevlendirilmişlerdir.

Dekanlığa Tarık Zafer TUNAYA’nın seçilmesinden sonra fakülte ilk defa Merkez binaya bağlı Enstitüler bloğu yapılmıştır. Dersler ilk yıl, Hukuk ve İktisat Fakülteleri’nin bulunduğu blokta sağlanan derslikte sürdürülmüştür. Daha sonraki sabit b,ir yer bulma çabaları sonucu, eski adıyla “Bekir Ağa Bölüğü” olarak bilinen, İstanbul tıp Fakültesi’ne bağlı Morfoloji Enstitüsü’nün kullanmakta olduğu bina, 12 Mart 1981 tarihli Üniversite Senatosu’nun kararı ile tamamen Siyasal Bilimler Fakültesi’ne tahsis edilmiştir.

Bilindiği üzere bugün İstanbul Üniversitesi merkez (Rektörlük) binası olarak kullanılmakta olan bina, Şeyhül Vüzera Serasker Mehmet Namık Paşa tarafından 1867–1872 yılları arasında “Daire-i Umur-u Askeriye”, yani Harbiye Nezareti (Genelkurmay Başkanlığı) olarak yaptırılmıştır.

Bugün fakültemizin bulunduğu bina ise esas binaya ek olarak Harbiye Nezareti Muhafız Kıtaları için yine aynı tarihte yapılmıştır. Bina, muhafız bölüğüne uzun yıllar komutanlık yapan Bekir Ağa’nın ismine izafeten “Bekir Ağa Bölüğü” adıyla tanınmıştır.

Okulumuz, 1992 öğretim yılında Maliye, Uluslar arası İlişkiler, İşletme ve İktisat bölümleri de eklenerek daha güçlü bir hale getirildi. Ancak 1999 Yılında Rektörlüğün tasarrufu ile İktisat, İşletme ve Maliye Bölümleri kapatılarak Fakültemiz iki bölüm haline getirildi.

22. 6. 1986 tarih ve 3286 sayılı kanunla “SİYASAL BİLGİLER” adını alan fakültemiz, şu anda 1500 dolayındaki öğrencisiyle öğretime devam etmektedir.